KFDA 2018 송년세미나 2 (2018.12.12)
관리자 2018.12.19
 

 

KFDA 2018 송년세미나

Ÿ 일시: 20181212일 수요일 18:00 ~ 20:30

Ÿ 장소: 파크하얏트 서울호텔

Ÿ 대상: ()한국식자재유통협회 임원사 대표이사

Ÿ 아젠다

  • 18:05 ~ 19:00  주제 강의 식품안전관리 현재와 미래
  • 19:00 ~ 19:05  광양만권경제자유구역 발표
  • 19:05 ~ 19:10   KFDA 업무보고
  • 19:30 ~ 20:40  만찬 및 송년의
  • 20:40 ~           마침 (사진촬영)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IFDA 개요  |  IFDA 주요 서비스 및 이벤트  |  IFDA Korea 소개